Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na FF UP v Olomouci.

Program ke stažení zde

Přehled příspěvků

Jaká jsou ústřední témata letošního ročníku?

Mluvčí, jazyky a text

Již 20 let můžeme (nejen) na akademické půdě diskutovat o jazycích, jejich funkcích, formách, shodách a rozdílech. Sledujeme, jak se jazyky proměňují v čase a jak se měníme my, jejich mluvčí. V proměnlivém moderním světě se stále spoléháme na přirozené jazyky, ale pro jistotu učíme mluvit počítače. Vědomě i nevědomě své jazyky obohacujeme o nová slova, nové odstíny, funkce. Systém si ale stále žádá rovnováhu, zřídkavé prvky proto ustupují z úzu a nakonec i z knih.

Díky cestování, internetu a globální vesnici cestují naše tělesné schránky i naše mysli a jazyky kolem nás nám otevírají nové obzory. Jazyky nám zpřístupňují nové světy, a to v cizině i doma. Srovnáním mateřského jazyka a jazyka cizího – z pohledu studenta, učitele, překladatele i lingvisty (diachronního i synchronního) – objevujeme nové souvislosti a zkoumáme nové světy. Přitom objevujeme a proměňujeme svět vlastní.

Pokud patříte k příznivcům jazyků, proměn nejen jazyků, ale i diskusí o nich, přijeďte na letošní konferenci, jež vedle hlavního tématu nabízí i následující workshopy:

 • Diachronní workshop
 • Čeština jako cizí jazyk
 • Translatologie
 • Expresivita v médiích
 • Kognitivní lingvistika

Čas a místo konání: 13.–15. května 2019
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 10, 771 47 Olomouc

Kdo se může přihlásit?
Jako referující kdokoliv, kdo:

a) se zajímá o jazyk, řeč, text, komunikaci…,
b) má chuť sdělovat a diskutovat a jiným naslouchat,
c) ukončil magisterské studium, ale ještě se nehabilitoval.
Jako diskutující kdokoliv, kdo splňuje body a) + b).

Kdo je pořadatel?
Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky

Jak se bude mluvit?
Česky/slovensky, anglicky

O čem se bude mluvit?

Abstrakty příspěvků ke stažení zde

a) Referáty:

 • na téma ústřední, popř. na témata příbuzná a související

b) Workshopy:

 • v rámci setkání bude otevřeno několik workshopů:
 1. Diachronní workshop (Robert Dittmann)
 2. Čeština jako cizí jazyk  (Michaela Kopečková + Kateřina Szokalová)
 3. Translatologie (Petr Kabelka + Magda Lapúniková + Eva Nováková)
 4. Expresivita v médiích (Wendy Zimmerová)
 5. Kognitivní lingvistika (Markéta Dosoudilová)

V rámci konference se navíc uskuteční 9. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty STUDENT A VĚDA: Lingvistika. Vítězné příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku.

Přihláška na konferenci:

 • registrační formulář na konferenci je ke stažení  ZDE (doc.)
 • Prodloužení deadlinu do 23. dubna 2019 formulář a abstrakt příspěvku zašlete
   na adresu mladi.lingviste@upol.cz
 • oznámení o přijetí příspěvku akademickou komisí nejpozději 30. dubna 2019

Finanční záležitosti:

 • konferenční poplatek 1200,- Kč
 • konferenční poplatek zašlete prosím na bankovní účet konference, a to do 7. května 2019

Důležité údaje pro platbu:
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 99215061
specifický symbol: bude každému účastníku sdělen po přijetí příspěvku
SWIFT kód: KOMBCZPPxxx

Pozn.: Konferenční poplatek je možno zaplatit i na místě, při prezenci (doklad o zaplacení poskytneme).

Další aktivity:

 • večerní posezení v hospůdce

Ubytování:

Kontaktní adresa:
Božena Bednaříková

Katedra bohemistiky
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého
Křížkovského 10, Olomouc

Akademická komise:

 • doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (FF UK Praha)
 • prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. (ÚJČ AV ČR)
 • doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. (FPF SLU Opava)
 • doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. (FF OU Ostrava)
 • doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. (FF UP Olomouc)
 • doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (FF MU Brno)
 • prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (FF UP Olomouc)
 • prof. Dr. habil. Peter Kosta (University of Potsdam)
 • prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (FF MU Brno)
 • prof. Melissa Shih-hui Lin (National Chengchi University, Taipei)
 • prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (FF UK Praha)
 • prof. Anna Maria Perissutti, Ph.D. (University of Udine)
 • doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (FF UK Praha)
 • prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (FF UP Olomouc)
 • prof. Ludmila Stěpanova, CSc. (FF UP Olomouc)
 • prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (FF UP Olomouc)
 • doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (FF UK Praha)
 • doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (FF UP Olomouc)
 • prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D. (FF UP Olomouc)

Důležitá data:
13. dubna 2019: přihláška na konferenci

(registrační formulář + abstrakt)
30. dubna 2019: oznámení o přijetí příspěvku
7. května 2019: zaplacení konferenčního poplatku
13.–15. května 2019: konference

Organizační tým:

 • Božena Bednaříková
 • Denisa Brumarová
 • Kateřina Danielová
 • Markéta Dosoudilová
 • Jitka Horáková
 • Petr Kabelka (redaktor sborníku)
 • Michaela Kopečková
 • Tereza Koudelíková
 • Magdaléna Lapúniková
 • Eva Nováková
 • Monika Pitnerová
 • Pavlína Stůjová (redaktorka sborníku)
 • Kateřina Szokalová
 • Wendy Zimmerová
 • Alžběta Zdeňková

Sborník Mladí lingvisté 2019

(aktualizováno 1. 7. 2019)

Pokud si přejete publikovat svůj příspěvek ve sborníku, zašlete jej prosím k recenznímu řízení na e-mail ilicka@seznam.cz do 31. 12. 2019.

Co musí příspěvek obsahovat?

 • kontakt na autora (titul, jméno, příjmení, působiště, e-mailový kontakt)
 • název příspěvku v češtině + v angličtině
 • klíčová slova v češtině + v angličtině
 • samotný text příspěvku
 • citace formou odkazů v textu, nikoliv formou poznámek pod čarou; podrobný návod pro citování zde

Přechozí ročníky sborníků

 • 2015: v tisku, předpokládaná distribuce v září 2019; autorské výtisky zašleme poštou nebo připravíme k vyzvednutí na Katedře bohemistiky FF UP
 • 2016/2017: autorské korektury a sazba
 • 2018: v recenzním řízení

 

 

 

 

 

 

Student a věda (celostátní kolo)

Soutěž pořádá Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého a olomoucká pobočka Jazykového sdružení České republiky ve spolupráci s děkanátem Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Soutěž je určena studentům bakalářských a magisterských studijních programů všech lingvistických a filologických oborů a ostatních humanitních oborů, jejichž oblast zkoumání s lingvistikou souvisí (studentům filozofie, sociologie, mediálních studií apod.).

Soutěže se mohou zúčastnit vítězové fakultních kol soutěže Student a věda v sekci Lingvistika a studenti doporučení zasílající institucí. Každá filozofická/pedagogická fakulta může doporučit nejvýše dva studenty.

Registrační formulář ke stažení zde

Soutěž proběhne 13. května 2019 v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého v rámci  20. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v průběhu konání konference.

Porota soutěže bude složena ze zástupců jednotlivých filozofických fakult a Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.

Vítězné příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku. Všichni soutěžící s poté mohou zúčastnit hlavního programu konference (13.–15. 5. 2019), a to bez nutnosti uhradit konferenční poplatek.

Jednotlivé lingvistické či interdisciplinární příspěvky nejsou tematicky vymezeny. Délka textu příspěvku může být maximálně 15 normostran. Ústní prezentace je omezena patnácti minutami. Po každé prezentaci bude následovat diskuse. Přednášející má možnost využít dataprojektor.

Do hodnocení budou zařazeny pouze ty příspěvky, které budou ústně prezentovány v den soutěže.