Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na FF UP v Olomouci. Jaká jsou ústřední témata letošního ročníku?

Jedním z možných etymologických výkladů slova „manipulace“ je manus pellere, tj. „mít v dlani něčí dlaň = mít někoho v hrsti“.

 • Jaká je hranice mezi persvazí jako způsobem dosahování vytyčených cílů a manipulací jako metodou dosahování cílů za každou cenu (tedy mít pak „někoho v hrsti“? (srov. např. Grzegorczykowa 1991, Wróbel 2008)
 • Jazyk bývá prezentován nejen jako nástroj manipulace, ale i útlaku, represe a petrifikace systému sociálních hodnot (srov. např. Mey 1985). Souvisí jazyková manipulace s určitými vzorci sociální interakce?
 • Jaké manipulační techniky jsou používány ve volebních kampaních, ve sdělovacích prostředcích? Jsou zneužívána slova jako svoboda, demokracie, dialog?
 • Jak s námi pomocí jazyka manipuluje reklama?
 • Jak fungoval jazyk jako nástroj manipulace v historii?
 • Dominující fenomén současnosti je rychlost (srov. Slouková 2000). Jak zasahuje informační zrychlení naši komunikaci pomocí jazyka? Jak toto zrychlení „uplatňuje nad námi svou moc“?

Jak má reagovat lingvistika či interdisciplinární obory jako sociolingvistika, psycholingvistika, pragmatika, ale např. i etnolingvistika, interkulturní lingvistika nebo kontrastivní lingvistika? Jak si s problémem poradí překladatelé? Co na to pedagogové a vyučující filologických a humanitních oborů?

PROGRAM KONFERENCE (zde)

BOOK OF ABSTRACTS (zde)

Čas a místo konání: 15.– 17. května 2017
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc

Kdo se může přihlásit?
Jako referující kdokoliv, kdo:

a) se zajímá o jazyk, řeč, text, komunikaci…,
b) má chuť sdělovat a diskutovat a jiným naslouchat,
c) ukončil magisterské studium, ale ještě se nehabilitoval.
Jako diskutující kdokoliv, kdo splňuje body a) + b).

Kdo je pořadatel?
Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého

olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky

Jak se bude mluvit?
Česky/slovensky, anglicky

O čem se bude mluvit?
a) Referáty:
na téma ústřední, popř. na témata příbuzná a související

b) Workshopy:
v rámci setkání bude otevřeno několik workshopů:

1. Diachronní workshop
    Robert Dittmann
2. Čeština jako cizí jazyk
     Pavla Poláchová a Kateřina Szokalová
3. Jazyk – věc veřejná
     Eva Nováková  

V rámci konference se navíc uskuteční 7. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty STUDENT A VĚDA: Lingvistika. Vítězné příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku.

Přihláška na konferenci:

Finanční záležitosti:

 • konferenční poplatek 1200,- Kč (úhrada nákladů na vydání příspěvků z konference)
 • konferenční poplatek zašlete prosím na bankovní účet konference, a to do 9. května 2017

Důležité údaje pro platbu:
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 99215061
specifický symbol: bude každému účastníku sdělen po přijetí příspěvku
SWIFT kód: KOMBCZPPxxx

Pozn.: Konferenční poplatek je možno zaplatit i na místě, při prezenci (doklad o zaplacení bude vydán).

Další aktivity:

 • večerní posezení v hospůdce
 • procházka po Olomouci, výlety do okolí (např. na Svatý Kopeček)

Kontaktní adresa:
Božena Bednaříková
Katedra bohemistiky
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého
tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc
Tel.:  00420 585 633 145

Organizační tým:
Božena Bednaříková (vedoucí org. týmu)
Kristina Dokulilová
Jitka Horáková
Denisa Jensenová 
Michaela Kopečková

Akademická komise:
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. (ÚJČ AV ČR)
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. (FPF SLU Opava)
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. (FF OU Ostrava)
doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. (FF UP Olomouc)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (FF UP Olomouc)
prof. Dr. habil. Peter Kosta (University of Potsdam)
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (FF MU Brno)

Důležitá data:
15. dubna 2017: přihláška na konferenci
(registrační formulář + abstrakt)
4. května 2017: oznámení o přijetí příspěvku
9. května 2017: zaplacení konferenčního poplatku
15.–17. května 2017: konference

Eva Nováková
Monika Pitnerová
Pavla Poláchová
Lada Rybníčková
Kateřina Szokalová
Pavlína Stůjová (redaktorka sborníku)

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (FF UK Praha)
prof. Anna Maria Perissutti, Ph.D. (University of Udine)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (FF UP Olomouc)
prof. Ludmila Stěpanova, CSc. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (FF UP Olomouc)
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (FF UK Praha)
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (FF UP Olomouc)
doc. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D. (FF UP Olomouc)

Sborník ML 2017

Pokud si přejete publikovat svůj příspěvek ve sborníku z roku 2017, zašlete jej prosím na e-mail pavlina.illikova01@upol.cz. Pokud bude Váš příspěvek v recenzním řízení úspěšný, bude publikován ve sborníku.

Co musí příspěvek obsahovat?

 • kontakt na autora (titul, jméno, příjmení, působiště, e-mailový kontakt)
 • název příspěvku v češtině + v angličtině
 • klíčová slova v češtině + v angličtině
 • samotný text příspěvku
 • citace formou odkazů v textu, nikoliv formou poznámek pod čarou

Citace

Sborníky předchozích ročníků ML – aktualizace

 • Sborník ML 2013 je v tisku!
 • Sborník ML 2014: zlomové a předtiskové korektury sazby, rejstříky a příprava sborníku k vydání
 • Sborník ML 2015 : autorská korektura, příprava příspěvků do sazby
 • U sborníku ML 2016 jsou zkompletovány příspěvky a probíhají korektury
 • ML 2017: kompletace souboru příspěvků, korektura, příprava k recenznímu řízení

 

 

Student a věda (celostátní kolo)

Soutěž pořádá Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého a olomoucká pobočka Jazykového sdružení České republiky ve spolupráci s děkanátem Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Soutěž je určena studentům bakalářských a magisterských studijních programů všech lingvistických a filologických oborů a ostatních humanitních oborů, jejichž oblast zkoumání s lingvistikou souvisí (studentům filozofie, sociologie, mediálních studií apod.).

Soutěže se mohou zúčastnit vítězové fakultních kol soutěže Student a věda v sekci Lingvistika a studenti doporučení zasílající institucí. Každá filozofická/pedagogická fakulta může doporučit nejvýše dva studenty.

Soutěž proběhne 15. května 2017 v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého v rámci XVIII. Mezinárodního setkání mladých lingvistů. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v průběhu konání konference.

Porota soutěže bude složena ze zástupců jednotlivých filozofických fakult a Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.

Vítězné příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku. Všichni soutěžící s poté mohou zúčastnit hlavního programu konference (15.–17. 5. 2017), a to bez nutnosti uhradit konferenční poplatek.

Jednotlivé lingvistické či interdisciplinární příspěvky nejsou tematicky vymezeny. Délka textu příspěvku může být maximálně 15 normostran. Ústní prezentace je omezena patnácti minutami. Po každé prezentaci bude následovat diskuse. Přednášející má možnost využít dataprojektor.

Do hodnocení budou zařazeny pouze ty příspěvky, které budou ústně prezentovány v den soutěže.

Program soutěže, včetně pořadí soutěžních příspěvků a složení poroty, naleznete zde:

Student a věda

VÝSLEDKY CELOSTÁTNÍHO KOLA:

1. Karolína LIPSKÁ (FF UK): Modus po verbech opinandi v (před)klasické francouzštině
2. Alžběta RŮŽIČKOVÁ (FF UK): Strategie maskování hlasu u českých mluvčích
3. Lenka SCHINDLEROVÁ (FF UP): Překlad a zpětný překlad: Analýza knižních a filmových zpracování Malé čarodějnice Otfrieda Preußlera
 
Čestné uznání:
Jakub WENZEL (FF UP): Metaforické strukturace radosti v českém a japonském jazykovém obraze světa
Kateřina FINTESOVÁ (FF MU): Mikrostruktura substantivních hesel v Thesauru linguae bohemicae Václava Jana Rosy
 
Gratulujeme!!!