Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na FF UP v Olomouci.

Jaká jsou ústřední témata letošního ročníku?

Vysloužila-li si více či méně vzdálená období dějin přízviska „století páry“, „věk světla a rozumu“ nebo „technologický věk“, pak první dekády 21. století mohou být směle nazvány „věkem pohybu“.

Evropa a Blízký východ jsou svědky nového „stěhování národů“, euroobčané se přemísťují napříč europrostorem za prací a vzděláním, mezi kontinenty létají dennodenně miliardy slov prostřednictvím sociálních sítí a čím dál pohyblivější se stává také zdánlivě černobílá hranice genderu.

Nezbytnou výbavou na tyto cesty je jazyk, který musí neustále překračovat hranice mezi etnickými, kulturními a sociálními skupinami, převádět sebe sama z přirozené formy do počítačové a zpět a z okolního světa vstřebávat nové intra- i extralingvistické složky.

 • Kam se posouvá současná čeština? Jaké změny prodělává v kontaktu s odlišnými jazykovými systémy?
 • Jak si stojí angličtina jako globální lingua franca?
 • Jakým jazykem popisují svět v pohybu média, političtí představitelé, blogeři a YouTubeři?
 • Jak na nás hovoří umělá inteligence – chytré telefony, navigace, samoobslužné pokladny nebo překladače?
 • Jaké druhy znaků dominují sociálním sítím? Dostane víc lajků ikon, index, nebo symbol?
 • Jak se jazyk přizpůsobuje moderním pojetím genderu? Vystačíme si s tradičními maskuliny, femininy a neutry?
 • Jak se češtině daří překračovat hranice Česka a jak se ti, kdo přicházejí ze zahraničí, učí česky? Jaké jsou motivace studentů češtiny jako cizího jazyka a jaké trendy lze uplatňovat ve výuce?
 • Jak se mezi dvěma jazykovými světy pohybuje překladatelům? Jak se jim bojuje s klišé „to mi přece přeloží Google!“?
 • Jak má reagovat lingvistika či interdisciplinární obory jako sociolingvistika, psycholingvistika, pragmatika, ale např. i etnolingvistika, interkulturní lingvistika nebo kontrastivní lingvistika? Jak si s problémem poradí překladatelé? Co na to pedagogové a vyučující filologických a humanitních oborů?

Čas a místo konání: 14.–16. května 2018
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 10, 771 47 Olomouc

Kdo se může přihlásit?
Jako referující kdokoliv, kdo:

a) se zajímá o jazyk, řeč, text, komunikaci…,
b) má chuť sdělovat a diskutovat a jiným naslouchat,
c) ukončil magisterské studium, ale ještě se nehabilitoval.
Jako diskutující kdokoliv, kdo splňuje body a) + b).

Kdo je pořadatel?
Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého

olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky

Jak se bude mluvit?
Česky/slovensky, anglicky

O čem se bude mluvit?

a) Referáty:

 • na téma ústřední, popř. na témata příbuzná a související

b) Workshopy:

 • v rámci setkání jsou plánovány následující workshopy:
 1. Diachronní workshop

    Robert Dittmann

 1. Čeština jako cizí jazyk

     Kateřina Szokalová a Michaela Kopečková       

 1. Překlad a překládání včera dnes zítra

     Petr Kabelka, Eva Nováková, Lada Rybníčková    

 1. Interdisciplinární přesahy lingvistiky

    Wendy Zimmerová

V rámci konference se navíc uskuteční 8. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty STUDENT A VĚDA: Lingvistika. Vítězné příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku.

Přihláška na konferenci:

Finanční záležitosti:

 • konferenční poplatek 1200,- Kč (úhrada nákladů na vydání příspěvků z konference)
 • konferenční poplatek zašlete prosím na bankovní účet konference, a to do 10. května 2018

Důležité údaje pro platbu:
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 99215061
specifický symbol: bude každému účastníku sdělen po přijetí příspěvku
SWIFT kód: KOMBCZPPxxx

Pozn.: Konferenční poplatek je možno zaplatit i na místě, při prezenci (doklad o zaplacení bude vydán).

Další aktivity:

 • večerní posezení v hospůdce
 • procházka po Olomouci, výlety do okolí (např. na Svatý Kopeček)

Kontaktní adresa:
Božena Bednaříková
Katedra bohemistiky
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého
tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc
Tel.:  00420 585 633 145

Organizační tým:
Božena Bednaříková (vedoucí org. týmu)
Kristina Dokulilová
Jitka Horáková
Denisa Jensenová 
Michaela Kopečková

Akademická komise:
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. (ÚJČ AV ČR)
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. (FPF SLU Opava)
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. (FF OU Ostrava)
doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. (FF UP Olomouc)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (FF UP Olomouc)
prof. Dr. habil. Peter Kosta (University of Potsdam)
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (FF MU Brno)

Důležitá data:
15. dubna 2018: přihláška na konferenci
(registrační formulář + abstrakt)
1. května 2018: oznámení o přijetí příspěvku
10. května 2018: zaplacení konferenčního poplatku
14.–16. května 2018: konference

Eva Nováková
Monika Pitnerová
Pavla Poláchová
Lada Rybníčková
Kateřina Szokalová
Pavlína Stůjová (redaktorka sborníku)

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (FF UK Praha)
prof. Anna Maria Perissutti, Ph.D. (University of Udine)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (FF UP Olomouc)
prof. Ludmila Stěpanova, CSc. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (FF UP Olomouc)
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (FF UK Praha)
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (FF UP Olomouc)
doc. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D. (FF UP Olomouc)

Sborník ML 2017

Pokud si přejete publikovat svůj příspěvek ve sborníku z roku 2017, zašlete jej prosím na e-mail pavlina.illikova01@upol.cz. Pokud bude Váš příspěvek v recenzním řízení úspěšný, bude publikován ve sborníku.

Co musí příspěvek obsahovat?

 • kontakt na autora (titul, jméno, příjmení, působiště, e-mailový kontakt)
 • název příspěvku v češtině + v angličtině
 • klíčová slova v češtině + v angličtině
 • samotný text příspěvku
 • citace formou odkazů v textu, nikoliv formou poznámek pod čarou

Citace

Sborníky předchozích ročníků ML – aktualizace

 • Sborník ML 2013 je v tisku!
 • Sborník ML 2014: zlomové a předtiskové korektury sazby, rejstříky a příprava sborníku k vydání
 • Sborník ML 2015 : autorská korektura, příprava příspěvků do sazby
 • U sborníku ML 2016 jsou zkompletovány příspěvky a probíhají korektury
 • ML 2017: kompletace souboru příspěvků, korektura, příprava k recenznímu řízení

 

 

Student a věda (celostátní kolo)

Soutěž pořádá Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého a olomoucká pobočka Jazykového sdružení České republiky ve spolupráci s děkanátem Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Soutěž je určena studentům bakalářských a magisterských studijních programů všech lingvistických a filologických oborů a ostatních humanitních oborů, jejichž oblast zkoumání s lingvistikou souvisí (studentům filozofie, sociologie, mediálních studií apod.).

Soutěže se mohou zúčastnit vítězové fakultních kol soutěže Student a věda v sekci Lingvistika a studenti doporučení zasílající institucí. Každá filozofická/pedagogická fakulta může doporučit nejvýše dva studenty.

Soutěž proběhne 14. května 2018 v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého v rámci 19. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v průběhu konání konference.

Porota soutěže bude složena ze zástupců jednotlivých filozofických fakult a Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.

Vítězné příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku. Všichni soutěžící s poté mohou zúčastnit hlavního programu konference (14.–16. 5. 2018), a to bez nutnosti uhradit konferenční poplatek.

Jednotlivé lingvistické či interdisciplinární příspěvky nejsou tematicky vymezeny. Délka textu příspěvku může být maximálně 15 normostran. Ústní prezentace je omezena patnácti minutami. Po každé prezentaci bude následovat diskuse. Přednášející má možnost využít dataprojektor.

Do hodnocení budou zařazeny pouze ty příspěvky, které budou ústně prezentovány v den soutěže.

Program soutěže, včetně pořadí soutěžních příspěvků a složení poroty, naleznete zde:

Student a věda

VÝSLEDKY CELOSTÁTNÍHO KOLA za rok 2017:

1. Karolína LIPSKÁ (FF UK): Modus po verbech opinandi v (před)klasické francouzštině
2. Alžběta RŮŽIČKOVÁ (FF UK): Strategie maskování hlasu u českých mluvčích
3. Lenka SCHINDLEROVÁ (FF UP): Překlad a zpětný překlad: Analýza knižních a filmových zpracování Malé čarodějnice Otfrieda Preußlera
 
Čestné uznání:
Jakub WENZEL (FF UP): Metaforické strukturace radosti v českém a japonském jazykovém obraze světa
Kateřina FINTESOVÁ (FF MU): Mikrostruktura substantivních hesel v Thesauru linguae bohemicae Václava Jana Rosy
 
Gratulujeme!!!