Potenciál změny

Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na FF UP v Olomouci.

→ PROGRAM KONFERENCE

Abstrakty příspěvků

Ústřední témata letošního ročníku:

 • jaké změny vedly k současnému jazykovému stavu?
 • jaké změny potenciálně mohou přijít v budoucnu?
 • jak v současnosti fungují tzv. jazyková kontinua a jaká je jejich perspektiva?
 • jak proměnila jazyk koronavirová krize?
 • má online komunikace potenciál k dalšímu rozvoji?
 • mohou roky následující přinést další možnosti/formy komunikace?
 • co vypovídají změny v jazyce o myšlení dané jazykové společnosti?
 • jsou změny v jazyce zapříčiněny změnami ve společnosti, nebo je tomu naopak?
 • kam směřuje tzv. genderová a politická korektnost?
 • čím jsou nejčastěji motivovány změny v jazyce?
 • jaký jazyk používají příslušníci generace první dekády nového tisíciletí?
 • čeština 2000, čeština 2011, čeština 2022: jaké změny lze pozorovat?
 • stálost a nestálost světa: jak se v jazyce projevuje vnímání dynamiky světa?
 • propaganda a manipulace: mění se s časem manipulativní techniky?

Čas a místo konání:

16.–17. května 2022 v Olomouci

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

V případě ztížených podmínek cestování (epidemická situace apod.) bude možno vystoupit i online!

Kdo se může přihlásit?

Jako referující kdokoliv, kdo:
a) se zajímá o jazyk, řeč, text, komunikaci…,
b) má chuť sdělovat a diskutovat a jiným naslouchat,
c) ukončil magisterské studium, ale ještě se nehabilitoval.

Jako diskutující kdokoliv, kdo:
splňuje body a) + b).

Kdo je pořadatel?

Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky

Kontakt:

mladi.lingviste@upol.cz

Jak se bude mluvit?

Česky/slovensky, anglicky

O čem se bude mluvit?

Plenární přednáška:

 •  V jednání…

Referáty:

 • na téma ústřední, popř. na témata příbuzná a související

Workshopy:

Diachronní workshop (Robert Dittmann)

Čeština jako cizí jazyk – slovesné časy v kostce (Tereza Koudelíková + Kateřina Žvaková)

Interkulturní komunikace (Magdaléna Lapúniková + Stanislav Pisklák + Eva Nováková)

Kognitivní workshop (Jakub Wenzel)

V rámci konference se navíc uskuteční 11. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty STUDENT A VĚDA: Lingvistika. Vítězné příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku.

Přihláška na konferenci:

 • registrační formulář
 • termín přihlášky 15. dubna 2022
 • oznámení o přijetí příspěvku akademickou komisí nejpozději 2. května 2022

Finanční záležitosti:

 • konferenční poplatek za online účast 900 Kč / 35 EUR
 • konferenční poplatek zašlete prosím na bankovní účet konference, a to do 12. května 2022.

Ubytování:

Důležité údaje pro platbu:

 • číslo účtu: 19-1096330227/0100
 • variabilní symbol: 99215061
 • specifický symbol: bude každému účastníku sdělen po přijetí příspěvku
 • IBAN (pro platby v EUR): CZ9801000000433855090287
 • SWIFT kód: KOMBCZPPxxx

Pozn.: Konferenční poplatek je možno zaplatit i na místě, při prezenci (doklad o zaplacení poskytneme).

Další aktivity:

 • večerní posezení v hospůdce
 • procházka po Olomouci, výlety do okolí (např. na Svatý Kopeček)

Kontaktní adresa:

Božena Bednaříková

Katedra bohemistiky
Filozofická fakulta,
Univerzita Palackého
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

tel.: 00420 585 633 145
email: mladi.lingviste@upol.cz

Akademická komise:

 • doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (FF UK Praha)
 • prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. (ÚJČ AV ČR)
 • doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. (FPF SLU Opava)
 • doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. (FF OU Ostrava)
 • doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. (FF UP Olomouc)
 • prof. Dr. habil. Peter Kosta (University of Potsdam)
 • prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (FF MU Brno)
 • prof. Melissa Shih-hui Lin (National Chengchi University, Taipei)
 • prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (FF UK Praha)
 • prof. Anna Maria Perissutti, Ph.D. (University of Udine)
 • doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (FF UK Praha)
 • prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (FF UP Olomouc)
 • doc. Mgr. Jana Šnytová, Ph.D. (University of Ljubljana)
 • prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (FF UP Olomouc)
 • doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (FF UK Praha)
 • doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (FF UP Olomouc)
 • prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D. (FF UP Olomouc)

Důležitá data:

 • 15. dubna 2022: přihláška na konferenci (registrační formulář + abstrakt)
 • 2. května 2022: oznámení o přijetí příspěvku
 • 8. května 2022: zveřejnění programu konference
 • 12. května 2022: zaplacení konferenčního poplatku
 • 16.–17. května 2022: konference

Organizační tým:

 • Božena Bednaříková (vedoucí org. týmu)
 • Ondřej Geppert
 • Jitka Horáková (redaktorka sborníku)
 • Michaela Kopečková
 • Tereza Koudelíková
 • Magdaléna Lapúniková
 • David Lavička
 • Zuzana Maleňáková
 • Eva Nováková
 • Jakub Wenzel
 • Kateřina Žvaková

Sborník

Příspěvky z letošního ročníku přijímáme do recenzního řízení do 30. 11. 2022.

Příspěvky zasílejte na adresu katerina.zvakova01@upol.cz nebo zuzana.malenakova01@upol.cz.

Předchozí ročníky sborníků

 • 2015: vydáno
 • 2016/2017: sazba
 • 2018/2019: v recenzním řízení
 • 2020/21: autorské korektury

Co musí příspěvek obsahovat?

 • kontakt na autora (titul, jméno, příjmení, působiště, e-mailový kontakt)
 • název příspěvku v češtině + v angličtině
 • klíčová slova v češtině + v angličtině
 • samotný text příspěvku
 • citace formou odkazů v textu, nikoliv formou poznámek pod čarou; podrobný návod pro citování zde

11. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty STUDENT A VĚDA: Lingvistika

O SOUTĚŽI

Student a věda je soutěž pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů všech lingvistických a filologických oborů a ostatních humanitních oborů, jejichž oblast zkoumání s lingvistikou souvisí (filozofie, psychologie, sociologie, historie, mediálních studia apod.).

Úkolem každého přihlášeného studenta je A) předem předložit ukázku své práce v rozsahu maximálně 15 normostran a B) v den konání soutěže předloženou práci v rámci 15 minut ústně odprezentovat. Soutěžní práce se musí týkat jazyka či jazykovědy, dále však nejsou nijak tematicky vymezeny. K dispozici je vždy projektor, takže prezentace či jiný podpůrný materiál ústního projevu je vítán. Po každé prezentaci následuje diskuse.

Příspěvky hodnotí porota složená ze zástupců jednotlivých filozofických/pedagogických fakult a Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.

Příspěvky, které zvítězí v celostátním kole soutěže, jsou publikovány v recenzovaném sborníku.

FAKULTNÍ KOLO UNIVERZITY PALACKÉHO

 • Fakultní kolo Univerzity Palackého proběhne 5. května 2022.
 • Příspěvky zasílejte e-mailem na adresu bozena.bednarikova@upol.cz, a to nejpozději 30. dubna 2022.

CELOSTÁTNÍ KOLO

 • Celostátní kolo soutěže proběhne 16. května 2022.
 • Zúčastnit se ho mohou vítězové místních fakultních kol nebo studenti doporučení vedoucími kateder.
 • Pro účast v soutěži je potřeba vyplnit registrační formulář. Studenti, kteří se do soutěže hlásí na základě doporučení vedoucího katedry, k registračnímu formuláři dokládají také písemnou verzi doporučení (forma není určena).

REGISTRACE DO CELOSTÁTNÍHO KOLA SOUTĚŽE

→ Registrační formulář ke stažení zde ←

 • Registrační formuláře i doporučení odevzdávejte elektronicky na e-mail studentaveda.upol@seznam.cz do 9. května 2022.
 • Na e-mail studentaveda.upol@seznam.cz zasílejte také soutěžní práce. Mezní termín odevzdání příspěvků je 10. května 2022.
 • Při e-mailové komunikaci uvádějte předmět ve tvaru STUDENT A VĚDA – Jméno a příjmení, zasílající instituce.