JAZYK A SKUTEČNOST

Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na FF UP v Olomouci.

Ústřední témata letošního ročníku:

 • Zprostředkovává nám jazyk skutečnost?
 • Jakou skutečnost prezentují informační média nebo sociální sítě?
 • Je i v dnešní době aktuální pojem jazykový relativismus?
 • Jak ovlivňuje zprostředkování reality politická korektnost?
 • Hraje v problematice roli také jazyková ekonomie?
 • Jak různé popisy jazyka vystihují povahu jazyka?
 • Jaký obraz doby nám jazyk přináší?

Čas a místo konání:

6.–7. května 2024 v Olomouci

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

V případě ztížených podmínek cestování bude možno vystoupit i online!

Kdo se může přihlásit?

Jako referující kdokoliv, kdo:
a) se zajímá o jazyk, řeč, text, komunikaci…,
b) má chuť diskutovat a jiným naslouchat,
c) ukončil magisterské studium, ale ještě se nehabilitoval.

Jako diskutující kdokoliv, kdo:
splňuje body a) + b).

Kdo je pořadatel?

Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky

Kontakt:

mladi.lingviste@upol.cz

Jak se bude mluvit?

česky, slovensky, anglicky

O čem se bude mluvit?

Plenární přednáška:

 • V jednání

Referáty:

 • na téma ústřední, popř. na témata příbuzná a související

Workshopy:

Diachronní workshop – Robert Dittmann

Jazyková kreativita – Jiří Mánek

Čeština jako cizí jazyk – Michaela Kopečková a Tereza Šmigurová

Jazyk a poznání – David Lavička

 

Program:

 • Zobrazit program

Kniha Abstraktů:

 • Zobrazit knihu abstraktů

V rámci konference se navíc uskuteční 13. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty STUDENTSKÁ VĚDA: Lingvistika. Vítězné příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku.

Přihláška na konferenci:

 • registrační formulář
 • deadline pro přihlášení je 21. dubna 2024 – prodlouženo
 • oznámení o přijetí příspěvku akademickou komisí nejpozději 25. dubna 2024

Finanční záležitosti:

 • konferenční poplatek:
  • Ph.D. studenti 900 Kč / 35 EUR
  • ostatní 1200 Kč / 50 EUR
 • konferenční poplatek zašlete prosím na bankovní účet konference, a to do 1. května 2024.

Ubytování:

Důležité údaje pro platbu:

 • číslo účtu: 19-1096330227/0100
 • variabilní symbol: 99215061
 • specifický symbol: bude každému účastníku sdělen po přijetí příspěvku
 • IBAN (pro platby v EUR): CZ9801000000433855090287
 • SWIFT kód: KOMBCZPPxxx

 

Kontaktní adresa:

Božena Bednaříková

Katedra bohemistiky
Filozofická fakulta,
Univerzita Palackého
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

tel.: 00420 585 633 145
email: mladi.lingviste@upol.cz

Akademická komise:

 • doc. Samuel Henri Bidaud, Ph.D. (FF UP Olomouc)
 • doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (FF UK Praha)
 • prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. (ÚJČ AV ČR)
 • doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. (OSU Ostrava)
 • doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. (FF OU Ostrava)
 • doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. (FF UP Olomouc)
 • prof. Dr. habil. Peter Kosta (University of Potsdam)
 • prof. Melissa Shih-hui Lin (National Chengchi University, Taipei)
 • prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (FF UK Praha)
 • prof. Mgr. Martin Ološtiak, Ph.D. (FF PU, Prešov)
 • doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (FF UK Praha)
 • prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (FF UP Olomouc)
 • doc. Mgr. Jana Šnytová, Ph.D. (University of Ljubljana)
 • prof. PhDr. Pavol Štekauer, CSc. (UPJS Košice)
 • prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (FF UP Olomouc)
 • doc. Mgr. Silvie Válková, Ph.D. (FF UP)
 • doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (FF UP Olomouc)
 • prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D. (FF UP Olomouc)

Důležitá data:

 • 21. dubna 2024: přihláška na konferenci (registrační formulář + abstrakt)
 • 25. dubna 2024: oznámení o přijetí příspěvku
 • 30. dubna 2024: zveřejnění programu konference
 • 1. května 2024: zaplacení konferenčního poplatku
 • 6.–7. května 2024: konference

Organizační tým:

 • Božena Bednaříková (vedoucí org. týmu)
 • Ondřej Geppert
 • Michaela Kopečková
 • Magdaléna Lapúniková
 • David Lavička
 • Zuzana Maleňáková
 • Jiří Mánek
 • Eva Nováková
 • Pavla Poláchová
 • Tereza Šmigurová
 • Dineke Štěrbová
 • Jakub Wenzel
 • Kateřina Žvaková

Předchozí ročníky sborníků

 • 2015: vydáno
 • 2016/2017: sazba
 • 2018/2019: v recenzním řízení
 • 2020/21: autorské korektury

Co musí příspěvek obsahovat?

 • kontakt na autora (titul, jméno, příjmení, působiště, e-mailový kontakt)
 • název příspěvku v češtině + v angličtině
 • klíčová slova v češtině + v angličtině
 • samotný text příspěvku
 • citace formou odkazů v textu, nikoliv formou poznámek pod čarou; podrobný návod pro citování zde

13. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty STUDENTSKÁ VĚDA: Lingvistika

O SOUTĚŽI

Studentská věda je soutěž pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů všech lingvistických a filologických oborů a ostatních humanitních oborů, jejichž oblast zkoumání s lingvistikou souvisí (filozofie, psychologie, sociologie, historie, mediálních studia apod.).

Úkolem všech přihlášených studentů je A) předem předložit ukázku své práce v rozsahu maximálně 15 normostran a B) v den konání soutěže předloženou práci v rámci 15 minut ústně odprezentovat. Soutěžní práce se musí týkat jazyka či jazykovědy, dále však nejsou nijak tematicky vymezeny. K dispozici je vždy projektor, takže prezentace či jiný podpůrný materiál ústního projevu je vítán. Po každé prezentaci následuje diskuse.

Příspěvky hodnotí porota složená ze zástupců jednotlivých filozofických/pedagogických fakult a Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.

Příspěvky, které zvítězí v celostátním kole soutěže, jsou publikovány v recenzovaném sborníku.

FAKULTNÍ KOLO UNIVERZITY PALACKÉHO

 • Fakultní kolo Univerzity Palackého proběhne 25. dubna 2024.
 • Příspěvky zasílejte e-mailem na adresu bozena.bednarikova@upol.cz, a to nejpozději 21. dubna 2024.

CELOSTÁTNÍ KOLO

 • Celostátní kolo soutěže proběhne 6. května 2024.
 • Zúčastnit se ho mohou vítězové místních fakultních kol nebo studenti doporučení vedoucími kateder.
 • Pro účast v soutěži je potřeba vyplnit registrační formulář. Studenti, kteří se do soutěže hlásí na základě doporučení vedoucího katedry, k registračnímu formuláři dokládají také písemnou verzi doporučení (forma není určena).

REGISTRACE DO CELOSTÁTNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Registrační formulář ke stažení zde

 • Registrační formuláře i doporučení odevzdávejte elektronicky na e-mail studentaveda.ff@upol.cz do 27. dubna 2024.
 • Na e-mail studentaveda.ff@upol.cz zasílejte také soutěžní práce. Mezní termín odevzdání příspěvků je 28. dubna 2024.
 • Při e-mailové komunikaci uvádějte předmět ve tvaru STUDENTSKÁ VĚDA – Jméno a příjmení, zasílající instituce.